Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 1.

Az Apróhirdetés.com Vámos Balázs EV. (9700 Szombathely, Nefelejcs u. 3.; Nyilvántartási szám 50489114; a továbbiakban: Üzemeltető) által működtetett internetes lap. Az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és az Apróhirdetés.com internetes lap látogatása során feltöltésre kerül. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret.

Az Apróhirdetés.com internetes lapra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése a hatályos jogszabályok szerint történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”);
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotörvény”);
  • az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.

Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy az Apróhirdetés.com internetes lap látogatottsága számszerűsíthető legyen, a hirdető ügyfeleivel fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük, továbbá felhasználói vonatkozásában közvetlen üzletszerzést végezzen.

Az Apróhirdetés.com internetes lapon történő hirdetés feladásának előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása:

  • Név
  • Telefonszám
  • E-mail cím

I. Hirdetők adatai

A hirdető felhasználók néhány adata, így az IP címe, egyéb forgalmi adatai szintén rögzítésre kerülnek. A felhasználók által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a felhasználók hozzájárulásával kerülnek rögzítésre. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

A fenti adatok megadásával és az Apróhirdetés.com internetes lapon történő hirdetés feladásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak az alábbi, az "adatkezelés célja" bekezdésben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint (ii) az adatok Társaság által, a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá (iii) hogy az Üzemeltető a felhasználót piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus hirdetéssel, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz (pl. e-mail, SMS vagy MMS) formájában közvetlenül megkeresse. A feltöltött személyes adatokat az Üzemeltető a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása az Üzemeltető jogszabályi kötelezettsége. A felhasználó személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárul, hogy az Üzemeltető azokat a cégcsoportjába tartozó kapcsolódó vállalatainak, továbbá megbízható harmadik személyeknek, mint alvállalkozóinak vagy megbízottjainak az Adatkezelés célja bekezdésben meghatározott célok megvalósítása érdekében átadja.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a hirdető felhasználókkal (ügyfelekkel) fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, hirdetések jogszabályok szerinti esetleges ellenőrzése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

A felhasználók az adataik megadásával, illetve hirdetés feladásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az Üzemeltető a megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel (e-mail, SMS stb.) felkeresse őket. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

II. Látogatók adatai

Az Apróhirdetés.com internetes lapra látogatók különféle adatai, többek között az IP címük és további forgalmi adatok rögzítésre kerülnek annak érdekében, hogy a lap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket az Üzemeltető azonosíthassa. Ezen adatokat az Üzemeltető csak a szükséges ideig kezeli, és azokat nem köti össze olyan egyéb adatokkal, amelyek segítségével a látogató személye azonosíthatóvá válik. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

Az Üzemeltető a testre szabott kiszolgálás érdekében az oldalra látogató számítógépén adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-t a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

III. Fogyasztói panaszok

Az Üzemeltető ügyfélszolgálata az Üzemeltető szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket részben az e célra szolgáló telefonos vonalon fogadja, a weboldaon megadott telefonszámon. Az Üzemeltető a fogadott beszélgetésekről hangfelvételt készíthet; amennyiben valamely Felhasználó ezen a telefonszámon teszi meg panaszát, azt az Üzemeltető úgy értelmezi, hogy az adott Felhasználó hozzájárul a telefonbeszélgetésnek az Üzemeltető által történő rögzítéséhez.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

A panaszokról az Üzemeltető a jogszabályok szerinti kötelező jegyzőkönyvet vesz fel, amely jegyzőkönyv, továbbá a panaszra adott válasz másolati példányát az Üzemeltető 5 évig köteles megőrizni.

IV. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését vagy zárolását az Ügyfélszolgálaton keresztül.

Az érintett kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Üzemeltető, mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Üzemeltető költségtérítést állapít meg.

Az Üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az Üzemeltető a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az Üzemeltető az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Üzemeltető - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az Üzemeltető az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Üzemeltetőt.

Az Üzemeltető a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

V. Egyéb

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Apróhirdetés.com internetes lapot.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú megváltoztatására.